Nowe wymagania cieplne budynków

/ / Archiwum

Od 1. stycznia 2014 r. obowiązują nas nowe regulacje w zakresie efektywności energetycznej budynków, a w szczególności izolacyjności cieplnej ścian i stropów czyli wartość współczynnika UC(max) [W/(m2•K)].

Jest to konsekwencja wdrażania w Polsce dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Celem tych działań jest obniżenie ilości energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynków we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

W obowiązującym do końca 2013 roku Rozporządzeniu (WT 2008) istniał zapis „Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie”.

W zmienionym Rozporządzeniu (WT2013) pojawiają się już odpowiednio sformułowane wymagania. Nowo projektowane budynki będą musiały spełniać jednocześnie wymagania co do minimalnej izolacyjności termicznej przegród (współczynnik U), jak również co do maksymalnego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (wskaźnik EP). Oba wymogi będą się konsekwentnie zwiększać wraz z początkiem 2017 roku oraz 2021 roku. Ma to na celu przygotowanie rynku budowlanego na spełnienie wymogu dyrektywy europejskiej, według której  docelowo, od 1 stycznia 2021 roku wszystkie nowo projektowane budynki powinny być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

W tabeli 1. przedstawiono nowe wymagania dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła Uc(max) dla przegród poziomych i porównano je z obowiązującymi do końca 2013r.   

TOP