Obowiązek informacyjny – RODO

/ / Archiwum

Administrator Państwa danych osobowych:
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest  KONBET POZNAŃ SP. Z O.O. SP.K. (dalej „My”).

Kontakt w celu  uzyskania  więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

Oto dane kontaktowe:

KONBET POZNAŃ SP. Z O.O. SP.K.
adres e-mail: poznan@konbet.pl
adres pocztowy: ul. Św. Wincentego 11, 61-003 Poznań

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy:
Otrzymaliśmy je od Państwa podczas kontaktu osobistego, e-mailowego czy telefonicznego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usługi: przygotowania oferty i realizacji zamówienia w tym do kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania  Państwa danych dla celów realizacji  wynikającej z uregulowań prawnych takich jak: Ustawa z 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, Ustawa  z 29 września 1994 – o Rachunkowości.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu  którym jest:

 • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług jeśli  wyrazili  Państwo na to zgodę;
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Podanie danych osobowych:
Wymagamy podania przez Państwa danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć Państwu usługę.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować usługi.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Przysługują Państwo następujące prawa  wobec nas w zakresie przetwarzanych danych:
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; wycofają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą  Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważycie  Państwo, że dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie Państwo chcieli, aby zostały usunięte;
 • Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 • Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Państwa  prawo do wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania Państwa danych:
Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli;
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:
Państwa dane osobowe przetwarzane są przez podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia. Informacja szczegółowa dostępna jest w siedzibie naszej firmy pod podanym wyżej adresem  w Biurze Obsługi Klienta.

Państwa dane osobowe przechowujemy przez czas:

 • obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (usługi),
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania do momentu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub cofnięcia udzielonej zgody.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia ich kontroli przez organy publiczne.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane  automatycznie (w tym poprzez profilowanie):
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa  żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

TOP